Hagelschade zichtbaar en niet zichtbaar

Hagelschade zichtbaar en niet zichtbaar

Aanleiding van dit schrijven:

Als actieve speler in de zonne-energiebranche hebben we geconstateerd dat er vele eigenaren van zonnepaneel systemen zijn wiens zonnepanelen zijn beschadigd door de heftige hagelbui van donderdagavond 23 juni jongstleden.

Doel van dit schrijven is u als eigenaar van een zonnepaneelsysteem in het getroffen gebied verder te informeren.

Probleemstelling:

Wij van Energeniaal BV zijn ervan overtuigd dat de betreffende zichtbare defecten door de verzekeringsmaatschappij en diens uitvoerende partijen op een adequate manier worden vervangen c.q. hersteld.

Onze zorgen gaan echter uit naar de niet zichtbare schade in de cellen van de panelen.

Achtergrond

Zonnepanelen worden in de fabrieken ook getest met een zogenaamde “Hageltest”.

Deze test houdt in dat een paneel niet (zichtbaar en onzichtbaar) mag beschadigen indien een hagelsteen van 2,5 cm doorsnede met een snelheid van 83 km/uur wordt afgevuurd op het paneel.

De hagelstorm van 23 juni jl. was echter van een andere kaliber dan de hagelstenen uit de test.

Tijdens de storm van 23 juni kwamen er hagelstenen uit de lucht van 3 cm tot 10 cm in doorsnede, welke snelheden behalen van 90km/uur tot +150km/uur wanneer ze de aarde bereiken. De omvang en snelheid van deze hagelstenen hebben dan ook tot enorme schades geleid.

Wat betekent dit voor u?

U kunt zich vast voorstellen wat een enorme krachten er bij de hagelstorm zijn opgetreden op de oppervlakken van de zonnepanelen. U mag er vanuit gaan dat wanneer panelen geraakt zijn door de grootste hagelstenen, het glas dan breekt. Bij de impact van de kleinere hagelstenen kan het zijn dat het glas aan de voorzijde niet barst, maar -door de te grote impact- het glas doorbuigt. Als gevolg van deze doorbuiging van de glasplaat kunnen (hoogstwaarschijnlijk) beschadigingen zijn opgetreden aan de cellen binnen in de panelen.

Deze beschadigingen zijn bij een optische schadeopname (zonder dat de panelen van het dak worden gehaald) niet zichtbaar.

Daar ligt uw zorg! Deze niet zichtbare beschadigingen kunnen, binnen een paar maanden tot een paar jaar na het ontstaan van deze schade, er voor zorgen dat uw systeem explosief degradeert in haar vermogen, dan wel volledig zal uitvallen.

Technische achtergrond

Kristallijne panelen

De cellen van een kristallijn paneel bestaan uit zeer dunne silicium cellen (de zonnecel). Deze cellen kunt u qua breekbaarheid vergelijken met het glas van een kerstbal (zeer fragiel). Deze cellen worden beschermd door de glasplaat (voorzijde) en de beschermfolie (achterzijde) en is daardoor bestand tegen weersinvloeden. Bij buitensporige krachten (heftige storm >130km/uur of hagelstenen van >25mm en >83km/uur) kunnen er (on)zichtbare breuklijnen ontstaan in de cellen. De onzichtbare breuken noemen we de ‘micro cracks’ (zie bijlage 1). Deze kunnen enkel met specifieke apparatuur zichtbaar worden gemaakt. Deze ‘micro cracks’ kunnen bij aanvang mogelijk geen nadelige effecten geven op de paneel prestaties, maar zullen binnen afzienbare tijd (vanaf enkele maanden tot wel enkele jaren) progressief toenemen.

Indien deze defecten nu niet worden geconstateerd en deze in de komende jaren aan het licht komen, gaan de getroffen systemen alsnog problemen krijgen.

Dunne Film panelen

Dunne film panelen zijn iets anders van opbouw als Kristallijne panelen. Bij Dunne Film panelen zijn de cellen (vele smalle, lange cellen) opgenomen tussen 2 glasplaten. In geval van Dunne film panelen kunnen er naast de beschadigingen in de cellen (zij het in mindere mate) ook beschadigingen aan de glasplaat aan de achterzijde optreden, welke aan de voorzijde van een paneel niet zichtbaar zijn. In tegenstelling tot de ‘micro cracks’ is deze schade zonder speciale apparatuur wél waar te nemen.

Fabrieksgaranties van de panelen

Alle zonnepanelen fabrikanten kennen in hun garantievoorwaarden ontbindende voorwaarden bij extreme weersomstandigheden. Dit betekent dat een claim inzake de fabrieksgarantie, als gevolg van schade die is ontstaan door bijvoorbeeld een hagelstorm in de grootte van de storm van 23 juni, zal worden afgewezen.

Dit betekent dat de fabrieksgarantie dan ook niet geldt in deze gevallen.

Vanzelfsprekend kunnen wij als installateur u op dat moment ook geen garantie geven.

Maar hoe nu verder?

Het is van het grootste belang dat u alle panelen (ook degene die geen zichtbare beschadigingen vertonen) claimt bij uw verzekering.

Niet claimen resulteert namelijk in:

  • Grote financiële schade voor u als betreffende eigenaar van de zonnepanelen gezien het feit dat u alle herstel werkzaamheden in de toekomst uit eigen middelen dient te bekostigen.

Door alles te claimen bij uw verzekeraar ontstaat de mogelijkheid van een zogenaamde na-vergoeding van uw verzekeraar. Daarvoor moet natuurlijk wel een claim zijn ingediend. Deze dient u te laten vergezellen van dit schrijven.

Indien uw verzekeraar de claim afwijst, moet u eisen dat er aantekening in het schade dossier wordt gemaakt van dit schrijven, zodat toekomstig zichtbaar wordende schade alsnog tot een uitkering kan leiden.

Aanvullende informatie

Nadeel van een na-vergoeding voor de verzekeraar;

De mogelijk aan de hagelstorm toe te rekenen toekomstige schades zullen per definitie ongelijk optreden (het vermogensverlies of uitval zal voor elk paneel op een ander tijdstip plaatsvinden). Dit betekend dat er per paneel gehandeld dient te worden (probleem constateren, volgens veiligheidsrichtlijnen het paneel uitnemen, doormeten en RMA-afhandeling), met in het algemeen hogere kosten per paneel.

Een alternatieve oplossing zou zijn om per zonnepanelensysteem een check te laten verrichten.

We zouden een testfaciliteit kunnen inrichten/huren. Daar zouden we een steekproef test kunnen uitvoeren op de panelen van een zonnepanelensysteem van een eigenaar, die gelegen is in het “verdachte “gebied.

Het verdacht gebied kan worden aangeduid als het gebied waarin hagelstenen zichtbare materiële schade heeft veroorzaakt (bijvoorbeeld putjes in de auto, defecte dakpannen, defecte zonnepanelen, etc.

Deze zonnepanelen kunnen getest worden op zowel beschadigingen (EL-test, bijlage 2), alsook prestaties (Flash test, bijlage 3). Beide tests gebeuren in één handeling met dezelfde test-machine (deze wordt tijdelijk ingezet). De uitkomsten en conclusies worden aan de eigenaren van het zonnepaneelsysteem en/of verzekering verstrekt, waarna duidelijk is wat de status van de zonnepanelen is. Energeniaal BV verzamelt de panelen bij al haar klanten (bundelen van projecten verlaagd de kosten) en retourneert deze vanzelfsprekend, indien deze door de test goedgekeurd worden. Beschadigde panelen dienen in overleg met de klant en/of verzekering vervangen te worden door Energeniaal BV.

Natuurlijk zijn aan een dergelijke operatie kosten verbonden. Deze kosten zullen voor uw rekening komen. Bekijk vooraf in overleg met uw verzekering of u deze kosten kunt declareren. Aangezien dit uiteindelijk een goedkopere optie zal zijn dan het werken met na-vergoedingen.

De indicatieve kosten van een dergelijke test bedragen per zonnepanelensysteem (test van 5 random panelen)  €550,00 excl. 21% BTW.

Resumerend:

1             Meld uw schade aan uw verzekering

2             Claim al uw panelen en leg deze brief voor aan uw verzekering

3             Vraag bevestiging van de opname van bovenstaande in uw schadedossier, zodat daar eventueel in de toekomst op teruggegrepen kan worden.

4             Indien uw verzekering gebruik wil maken van de test, vragen wij u contact met ons op te nemen, dan wel uw verzekeringsagent dit te laten doen, zodat e.e.a. ingepland kan worden.

Dit schrijven is tevens bedoeld als oproep aan de verzekeraars om constructief (al dan niet samen met installateurs) te kijken hoe deze schade op de meest efficiënte manier te behandelen is.

Met vriendelijke groet,

Team Energeniaal

 

Bijlage 1: Microcracks in zonnepanelen

Het is erg belangrijk om een zonnepaneel van goede kwaliteit op uw dakvlak te plaatsen. Het paneel dient lucht- en waterdicht te zijn en de zonnecellen in het paneel dienen van hoge kwaliteit te zijn. Panelen welke aan grote hagelstenen zijn blootgesteld  vertonen kleine haarscheurtjes in de zonnecellen, de zogenaamde ‘Micro Cracks’.  Deze kleine haarscheurtjes hoeven niet altijd tot problemen te leiden en zullen in eerste instantie helemaal  geen opbrengstvermindering laten zien. Pas na verloop van tijd, denk aan ruim een half jaar of zelfs enkele jaren, zal door thermische spanning (het krimpen en uitzetten van het paneel ten gevolge van temperatuurverschillen) op de zonnecel het -minuscuul met het oog niet waar te nemen- scheurtje steeds groter worden wat tot vermogensverlies zal leiden.

Afb 1 micro crack

Afbeelding  1: ‘Micro Crack’ cel op een nieuw zonnepaneel. De microscheur is onzichtbaar voor het oog, maar wel te zien op de EL-foto. (Bron: Solarcomfort)

 

Afb 2 micro crack na 1 jaar

Afbeelding 2: Dezelfde zonnecel na een half jaar. De scheur is nu met het oog waarneembaar (Bron: Solarcomfort)

 

Een aantal haarscheurtjes in zonnecellen is onvermijdelijk en ook acceptabel. Fabrikanten garanderen vaak een opbrengst van 80% na 25 jaar. Teruggerekend betekend dat een acceptabele vermogensreductie van  0,8% per jaar bij een lineaire garantie. Door degradatie ten gevolge van ‘Micro cracks’ kunnen cellen bij lichte beschadiging bijvoorbeeld 10% minder opbrengen na 15 jaren.

Afb 3 EL test

Afbeelding 3: De EL-test van een nieuw zonnepaneel. Daarnaast  dezelfde EL-test  van  hetzelfde paneel na 150 thermische cycli.

 

Hagel en storm kunnen leiden tot haarscheurtjes in de  zonnecellen van het paneel.

Bijlage  2:  EL test  voor zonnepanelen

Hoe een zonnepaneel te controleren op de correcte werking. De kwaliteit kan onder andere inzichtelijk gemaakt worden door middel van een Elektroluminescentietest (EL test). Wat een röntgen foto is voor de mens is een EL-test voor een zonnepaneel. De test kijkt in de zonnecellen en kan defecten aan het licht brengen welke normaal niet zichtbaar zijn. Bij een EL-test wordt een stroom door het paneel gestuurd. Het paneel reageert hierop door een voor ons onzichtbaar licht uit te stralen. Een speciale camera neemt dit onzichtbare licht waar en zet dit om in een beeld wat op een röntgen foto lijkt.

Neem als voorbeeld het paneel uit afbeelding 4. Dit paneel vertoont op het blote oog geen bijzonderheden.

Afb 4 zonder zichtbare effecten

Afbeelding 4:  paneel zonder optische defecten

 

Afb 4 met zichtbare effecten

Afbeelding 5: paneel met zichtbare defecten

 

Totdat het paneel zichtbaar wordt met een EL camera (afbeelding 5). Nu worden de beschadigingen bij elke pijl zichtbaar (Micro-Cracks) alsook compleet uitgevallen celdelen.

Bijlage   3:  Flashtest   bij  zonnepanelen

Tijdens de flashtest wordt het vermogen van de zonnepanelen gemeten in een zonnesimulator. De panelen worden in de simulator blootgesteld aan een instraling van 1000W/m2. Daarnaast wordt de cel temperatuur constant gehouden op 25°C. Deze flashtest test  de stroom- en spanningswaarden van de panelen. Het resultaat van de test weerspiegelt het  vermogen van het paneel, uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Bovengenoemde omstandigheden worden  Standard Test Conditions genoemd, oftewel STC.

Afb 6 spanning en stroom prestaties

Afbeelding    6:  spanning   en stroom   prestaties   van  een  zonnepaneel

 

Download hier de brief voor uw verzekeraar